DACIL

NWO KIC project DACIL: Developing A digital COPD companion for Improving Lifestyle
DACIL heeft tot doel om mensen met een chronische obstructieve longziekte (COPD) te ondersteunen in het omgaan met hun aandoening door een digitale coach te ontwikkelen die hen in de thuisomgeving in de gaten houdt. Door het beoordelen van het stemgeluid en de ademhaling geeft deze coach een behandeladvies als de COPD slechter wordt en leefstijladviezen om de COPD te verbeteren. Daarbij wordt deze digitale coach ondersteund door kunstmatige intelligentie. Door deze digitale coach samen met patiënten te ontwikkelen worden mensen met COPD in hun kracht gezet en wordt de ongelijkheid in de gezondheid als gevolg van COPD teruggebracht.
Zie ook:
Ontwikkeling van een digitale COPD begeleider voor een betere levensstijl (DACIL)
Developing a digital COPD companion for Improving Lifestyle (DACIL)

Hoofdaanvrager: dr. S.O. Simons, Maastricht Universitair Medisch Centrum
Consortium:
Medeaanvragers: Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam.
Cofinanciers: Zana Technologies GmbH, KI:elements, Monitair BV.
Samenwerkingspartners: Lung Foundation, Lung Alliance, NVALT, University Twente, PHAROS, Kenniscentrum Digitale Zorg, Zorginstituut.

23 maart 2023
Zes onderzoeksprojecten van start over zorg in de eigen leefomgeving (KIC)
Zes PPS-consortia ontvangen financiering voor onderzoek naar zorg in de eigen leefomgeving. Met de steeds groter wordende druk op de zorg staan we voor een grote maatschappelijke uitdaging. Eén van de oplossingen is zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven, met meer eigen regie en met behulp van technologie. De KIC-call Zorg in de eigen leefomgeving richt zich op technologie en verplaatsing van zorg naar de eigen leefomgeving.
Doel van de call ‘Zorg in eigen leefomgeving’ is bijdragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers én deze te bevorderen en behouden. Dit wordt gedaan door onderzoek naar doorontwikkeling en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving. Deze technologie kan enerzijds bijdragen aan een gezonde leefstijl. Anderzijds kan dankzij de technologie zorg en ondersteuning worden verplaatst naar de eigen leefomgeving

23 March 2023
Six research projects awarded on care in one’s own environment (KIC)
Six PPP consortia receive funding for research on home-based care. With the ever-increasing pressure on care, we face a major societal challenge. One of the solutions is to ensure that people live longer in good health, with more control and with the help of technology. The KIC call Access to care in the living environment focuses on technology and the transfer of care to your own living environment.
The aim of the ‘Access to care in the living environment’ call is to contribute to the health and self-reliance of citizens and to promote and maintain this. This is done through research into the further development and applicability and effectiveness of technology in the home environment. On the one hand, this technology can contribute to a healthy lifestyle. On the other hand, thanks to technology, care and support can be moved to one’s own living environment.

24 maart 2023
Verandering COPD herkennen aan je stem
In het onderzoeksproject DACIL wordt een digitale leefstijlcoach voor mensen met COPD ontwikkeld die adviezen geeft door naar je stem te luisteren. Het project ontving een NWO onderzoeksubsidie van 2,5 miljoen euro.
Het onderzoekproject Developing A digital COPD companion for Improving Lifestyle (DACIL) onder leiding van longarts Sami Simons van Maastricht UMC+ heeft tot doel om mensen met een chronische obstructieve longziekte (COPD) te ondersteunen door een digitale coach te ontwikkelen die hen thuis in de gaten houdt en hen helpt met het verbeteren van hun leefstijl. Door elke dag de ademhaling te meten en een tekst in te spreken kan een verslechtering van de COPD worden opgemerkt. Om dit nauwkeurig te kunnen voorspellen wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Als er een verslechtering optreedt kan de digitale coach adviezen geven die mensen met COPD in staat stelt hun leefstijl zo aan te passen dat de verslechtering tegengegaan wordt. Op deze manier wordt een positieve en gezonde leefstijl duurzaam en binnen bereik gemaakt en krijgen mensen met COPD meer grip op hun ziekte.
.